afirmacja albo we love you
Sandra Gugić

Ruch społeczny natrafia na pierwszą przeszkodę
implozja w szczęściu instant w marginalności
ad infinitum ad absurdum obowiązuje tutaj do-
mniemanie nieświadomości w bojowym okrzyku:
Cała władza w ręce komun nadciągającego
powstania młodzieży przedwojennej come on
powinniśmy musimy być wdzięczni zamiast
pluć na przeszłość potrzebujemy więcej
reklam więcej kryzysu więcej tempa więcej
poczty i popu i wzrostu więcej euforii
we love you

 

Wiersz ukazał się w książce Pod język wkładam ci słowo. Antologia nowej poezji austriackiej, red. Ryszard Wojnakowski, Wrocław 2014

 

                 
Przełożył
Krzysztof Jachimczak

 

czyta Paweł Iwanicki

affirmation oder we love you
Sandra Gugić

Soziale Bewegung trifft erstes Hindernis
Implosion im Jetztglück in Bedeutungslosigkeit
ad infinitum ad absurdum gilt die
Ahnungslosigkeitsvermutung im Schlachtruf:
Alle Macht den Kommunen dem kommenden
Aufstand der Vorkriegsjugend come on
wir müssen dankbar sein anstatt
zurückzuspucken wir brauchen mehr
Werbung mehr Krise mehr Tempo mehr
Post und Hoch und Pop mehr Euphorie
we love you

 

© Sandra Gugić

 

czyta Rupert Weinmann

Sandra Gugić, ur. w 1976 r. w Wiedniu, austriacka poetka i pisarka serbskiego pochodzenia. Studiowała m. in. w Akademii Sztuk Stosowanych (Die Angewandte) w Wiedniu. Pisze prozę, lirykę, dramaty i eseje. Jej ostatnia książka to powieść Zorn und Stille (2020). Mieszka w Berlinie.

Sandra Gugi, born in 1976 in Vienna, an Austrian poet and writer of Serbian origin. She has studied, among others, at the Academy of Applied Arts (Die Angewandte) in Vienna. She writes prose, poetry, plays and essays. Her latest book is the novel Zorn und Stille (2020). She lives in Berlin.

Krzysztof Jachimczak, ur. w 1957 r., germanista, teatrolog, tłumacz literatury niemieckojęzycznej m.in. Maxa Frischa, Ingeborg Bachmann, Ernsta Jandla. Laureat  m. in. prestiżowej Nagrody im. Karla Dedeciusa. Mieszka w Krakowie.

Krzysztof Jachimczak, born in 1957, an expert in German Studies, a theatrologist, translator of German-language literature, including the works of Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Ernst Jandel. The winner, among other prizes, of the prestigious Karl Dedecius Award. He lives in Kraków.